Projekt


Studia podyplomowe dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i finansowe

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji, wiedzy i praktycznych umiejętności 80 sędziów, prokuratorów i asesorów prokuratorskich z całej Polski z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowego zintegrowanego z wiedzą pozaprawną przydatną w rozstrzyganiu spraw gospodarczych. Dwusemestralne studia podyplomowe, realizowane będą w oparciu o program studiów obejmujący szeroko pojęte prawo cywilne i gospodarcze, w szczególności prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i finansowe.

Program ukierunkowany jest na praktyczne aspekty stosowania ww. dziedzin prawa. W ramach zajęć przewidziano 100h wykładów i 60h warsztatów (w grupach max. 10 osobowych).