O nas

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie jest niepubliczną uczelnią akademicką utworzoną w maju 2001 r. Kształci na kierunkach humanistycznych, ekonomicznych i prawnych. Realizuje również projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej jest Dział Projektów Europejskich.

W ramach swojej działalności, Dział przygotowuje i realizuje projekty mające na celu ogólny rozwój Uczelni, jak też projekty przynoszące korzyść społeczeństwu. Poprzez realizację projektów tworzymy nowoczesne programy nauczania zgodne z wymogami rynku pracy, kształtujemy proinnowacyjną i proprzedsiębiorczą postawę studentów, promujemy przedsiębiorczość i samozatrudnienie zapobiegając bezrobociu oraz wykluczeniu zawodowemu i społecznemu.

Współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi, przedsiębiorcami, jednostkami samorządu terytorialnego. Stwarzamy przyjazne środowisko sprzyjające współpracy nauki z biznesem i rozwojowi innowacji.